| www.bardowie.art.pl |

Warszawska Scena Bardów - kabaret literacki „Bardowie”
czwartek, 21 lutego 2019

WARSZAWSKA  SCENA  BARDÓW

STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawska  Scena Bardów - kabaret literacki „Bardowie” zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie  zrzesza  twórców, wykonawców  i  sympatyków  form  literackich, muzycznych  i  literacko-muzycznych. 
§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami)
§ 3.Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie  wpisane  jest  do  rejestru  stowarzyszeń.
§ 4.Stowarzyszenie  działa  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  poza  jej  granicami, a  siedzibą  władz  jest  m.st. Warszawa. 
§ 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych celów  statutowych może zatrudniać osoby  fizyczne, na  podstawie  umowy  o  pracę, o  dzieło  lub  umowy-zlecenia.
§ 6. Stowarzyszenie może być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o  podobnym  charakterze  działania. 
§ 7. Stowarzyszenie  może  używać  odznaki  organizacyjnej, a  także  ustanawiać odznaki  i  medale  honorowe  i  przyznawać  je, wraz  z  innymi  nagrodami  i  wyróżnieniami, osobom  fizycznym  i  prawnym  zasłużonym  dla  Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popieranie, rozwijanie i  upowszechnianie  artystycznej  twórczości  literackiej  i  muzycznej.
2. Ochrona  języka polskiego  poprzez  tworzenie  i prezentację  utworów  literackich, słowno-muzycznych  o  szczególnych  walorach  artystycznych (piosenka autorska, poezja, satyra, ballada  itp.)
3. Integracja  środowiska  bardów (osób piszących, komponujących i prezentujących  własne  utwory)  pochodzących  z  Warszawy  lub  aktualnie  mieszkających  i  tworzących  w  szeroko  pojętej  aglomeracji  warszawskiej, jako scena  reprezentacyjna  regionu, kabaret literacki „Bardowie”, grupa  twórcza  „Warszawska  Scena  Bardów”.  

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

9.1. Organizowanie  i  współorganizowanie  koncertów, recitali,  spotkań autorskich, konkursów, przeglądów,  festiwali  i  innych  imprez  artystycznych  związanych  z  twórczością  członków  Stowarzyszenia.
9.2. Pomoc  w  doskonaleniu  procesu  twórczego  i  wykonawczego  członków  Stowarzyszenia.
9.3. Prowadzenie  działalności  wydawniczej, fonograficznej, fotograficznej, a  także  video  i  filmowej  dla  celów  promocyjnych.
9.4. Przygotowanie  promocyjnych  programów  radiowych, telewizyjnych i internetowych.
9.5. Prowadzenie  działalności  impresaryjnej artystów Warszawskiej  Sceny Bardów, z której dochody przeznaczone są wyłącznie na pokrycie  kosztów  działalności  i  potrzeb  Stowarzyszenia.
9.6. Pomoc w  ochronie  artystycznych, moralnych i materialnych praw twórców  zrzeszonych  w  Stowarzyszeniu.
9.7. Organizowanie  i  współorganizowanie  sympozjów, zjazdów  i konferencji  związanych  z  celami  statutowymi  Stowarzyszenia.
9.8. Wspieranie  członków  Stowarzyszenia  poprzez organizowanie pomocy  prawnej.
9.9. Organizowanie  i  współorganizowanie  warsztatów  twórczych, kursów  itp.
9.10. Popieranie publikowania i  upowszechniania  utworów  członków  Stowarzyszenia  we  wszystkich  formach.
9.11. Nawiązywanie  i  rozwijanie kontaktów  z  krajowymi  i  zagranicznymi  organizacjami  o  zbliżonym  profilu  działania.
9.12. Współdziałanie  z  władzami  państwowymi, instytucjami, stowarzyszeniami  twórczymi  i  innymi  organizacjami  w  kraju  i  za  granicą  oraz  udział  w  wymianie  kulturalnej z  zagranicą.
9.13. Przyznawanie  nagród  i  stypendiów  twórczych.
§ 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 11. Dla  osiągnięcia  swych  celów  Stowarzyszenie  może  wspierać  działalność  innych  osób  fizycznych  i  prawnych, których  działalność  jest  zbieżna  z  jego  celami.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§13. Członkami  Stowarzyszenia  mogą  być  także  cudzoziemcy  zamieszkali  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  cudzoziemcy  zamieszkali  na  jej  terytorium.
§14.1. Walne  Zebranie  Członków  na  wniosek  Zarządu  Głównego, może  nadać  godność  Honorowego  Członka  Stowarzyszenia  Warszawska  Scena  Bardów
14.2. Członkowie  Honorowi  mają  pełne  prawa  członków  zwykłych, zwolnieni  są  natomiast  z  opłacania  składek  członkowskich.
§ 15. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków  zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 16.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
16.2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna  lub  prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
16.3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
16.4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd  Główny, który  może  w  razie  potrzeby  powołać  specjalną  Komisję  Kwalifikacyjną, działającą  w  oparciu  o  regulamin  wewnętrzny  zatwierdzony  przez  Zarząd  Główny.
16.5. Wniosek  o  przyjęcie  w  poczet  członków  Stowarzyszenia Warszawska  Scena  Bardów  stanowi  opracowana  przez  Zarząd  Główny  deklaracja  członkowska  wraz  z  dwoma  rekomendacjami  zwykłych  lub  honorowych  członków  Stowarzyszenia.

§ 17. 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

17.2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2) udział  w  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenia 3)regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

§ 18.1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 15 ust. 1 pkt
18.2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
18.3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2 pkt 1
18.4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 19.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
4) na skutek prawomocnej  decyzji  Sądu  Koleżeńskiego     

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 20. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Główny,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
§ 21.1. Kadencja wszystkich  władz  Stowarzyszenia  trwa  pięć  lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przy  nieograniczonej  liczbie  kandydatów.
21.2. Szczegółowe  zasady  działalności  władz  Stowarzyszenia  określają  ich  regulaminy.
§22. Uchwały  władz  Stowarzyszenia, poza  przypadkami  przewidzianymi  w  niniejszym  statucie, podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania.
§23. W  przypadku  zmniejszenia  się  składu  jakiejkolwiek  władzy  Stowarzyszenia  poniżej 2/3 wybranych  członków  danej  władzy, wyborów  uzupełniających  dokonuje  najbliższe  Zwyczajne  Walne  Zebranie  lub  zwołane  w  tym  celu  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie.

Walne  Zebranie  Członków

§ 24. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
24.2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
§ 25. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
§ 26. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  Głównego, Komisji Rewizyjnej  i  Sądu  Koleżeńskiego 3)udzielanie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  Głównemu  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej 
4) wybór  Prezesa, Sekretarza  Generalnego , Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu  Koleżeńskiego
5) wybór  członków  Zarządu  Głównego  oraz, w  razie  potrzeb, specjalnej  komisji
6) wybór  uzupełniający
7) zatwierdzanie  regulaminów  Zarządu  Głównego, Komisji Rewizyjnej  i  Sądu  Koleżeńskiego
8) podejmowanie  uchwał  o  przystąpieniu  do  organizacji  krajowych  i  międzynarodowych
9) ustalanie wysokości składek członkowskich
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
11) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  nie  będących  w  kompetencji  innych  władz  Stowarzyszenia  lub  przekazanych  przez  te  władze  do  rozpatrzenia  oraz  wniesionych  przez  członków  Stowarzyszenia
12) rozpatrywanie  odwołań  od  decyzji  innych  władz  Stowarzyszenia
§27. Zwyczajne  Walne  Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze  odbywają  się  raz  na  pięć  lat  -  nie  później  niż  do  dnia  6 czerwca   - w  terminie  ustalonym  przez  Zarząd  Główny.
§28. Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków, poza  wyjątkami  przewidzianymi  w  niniejszym  statucie, zapadają  zwykłą  większością  głosów.
28.1. w  pierwszym  terminie -  przy obecności  co  najmniej ½ liczby  uprawnionych  do  głosowania
28.2. w  drugim terminie – bez  względu  na  liczbę  uprawnionych  do  głosowania  obecnych  na  Walnym  Zebraniu.
§29. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd Główny,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 1/3 członków Stowarzyszenia.
29.1. Wniosek  o  zwołanie  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  winien  być  złożony  Zarządowi  Głównego  na  piśmie,  zawierać  uzasadnienie  i  proponowany  porządek  dzienny.
29.2. Zarząd  Główny  zobowiązany  jest  do  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  w  terminie  6  tygodni  od  daty  wpłynięcia  wniosku.
29.3. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  obraduje  wyłącznie  nad  sprawami, dla  których  zostało  zwołane.
§30. O  miejscu, terminie i  proponowanym  porządku  obrad  Walnego  Zebrania Zarząd  Główny  zawiadamia  imiennie  członków, co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  Walnym  Zebraniem.

Zarząd  Główny  Stowarzyszenia
§ 31.1. Zarząd Główny składa  się  z  Prezesa  i  Sekretarza  Generalnego  wybranych  przez  Walne  Zebranie  oraz  z  pięciu  członków  Zarządu  Głównego  wybranych  na  tym  samym  Zebraniu. Zarząd  Główny  na  swym  pierwszym  posiedzeniu  wybiera  ze  swego  grona  dwóch  Wiceprezesów  i  Skarbnika, którzy  wraz  z  Prezesem  i  Sekretarzem  Generalnym  tworzą  pięcioosobowe  Prezydium  Zarządu  Głównego.
31.2. Zarząd  Główny  jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
31.3. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Główny.
7. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż  co  pół  roku.
§ 32.1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie  Stowarzyszenia  na zewnątrz  i  działanie  w  jego  imieniu
2) kierowanie  Stowarzyszeniem  zgodnie  ze  statutem i uchwałami  Walnego Zebrania Członków,
3) uchwalanie  rocznych  planów  działalności  merytorycznej i preliminarza  budżetowego, zatwierdzanie  bilansów.
4) przyjmowanie  członków  oraz  podejmowanie  uchwał  o  skreśleniu  z  listy  członków
5)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
8) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie
9) organizowanie  i  sprawowanie  nadzoru  nad  działalnością  impresaryjną  Stowarzyszenia  Warszawska  Scena  Bardów. 
10) organizowanie  i  sprawowanie  nadzoru  nad  działalnością  wydawniczą  i  promocyjną  Stowarzyszenia  Warszawska  Scena  Bardów.
§33. Prezydium  Zarządu   Głównego  kieruje  działalnością  Stowarzyszenia  w  okresie  między  zebraniami  Zarządu  Głównego  zgodnie  z  regulaminem  wymienionym  w  pkt 21.2
§34. Uchwały  Prezydium  Zarządu  Głównego  wymagają  zatwierdzenia  na  najbliższym  zebraniu  Zarządu  Głównego.

Komisja Rewizyjna
§ 35.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się  z pięciu  członków.
§ 36. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu 4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium dla  ustępującego  Zarządu  Głównego.

§ 37. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§ 38. W przypadkach określonych w § 36. pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński
§ 39. 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
§ 40. Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
a) naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia dotyczących  zasad  etyki  zawodowej  lub  koleżeńskiej     c)spraw  dotyczących  działania  na  szkodę  Stowarzyszenia.
§ 41. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a) upomnienie;
b) wykluczenie ze Stowarzyszenia;
c) skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.
§ 42. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do  najbliższego Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

Rozdział V

Majątek i fundusze
§ 43. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 44.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie
2) subwencje i  dotacje 
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4) darowizny, zapisy i spadki
§ 45. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 46. Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw Stowarzyszenia, wymagany jest podpis prezesa oraz skarbnika lub innego członka zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 47.1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków, większością ponad 2/3 głosów, przy  obecności  co najmniej 2/3 osób  uprawnionych  do  głosowania, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W  razie  uchwalenia  rozwiązania  się  Stowarzyszenia, Walne  Zebranie Członków  wybiera  Komisję  Likwidacyjną  złożoną  z  trzech  osób, która  w  myśl  jego  uchwały  przeprowadza  likwidację  Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.


STATUT pobierz >> 


wstecz